Hiển thị tất cả 18 kết quả

- Thân kim loại, chiều cao chân kim: 8mm, lực bấm 40 tờ - Chức năng: kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại nhằm tạo liên kết cho…

- Thân kim loại, chiều cao chân kim: 10mm, lực bấm 60 tờ - Chức năng: kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại nhằm tạo liên kết cho…

- Thân kim loại, chiều cao chân kim: 13mm, lực bấm 90 tờ - Chức năng: kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại nhằm tạo liên kết cho…

- Thân kim loại, chiều cao chân kim: 15mm, lực bấm 110 tờ - Chức năng: kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại nhằm tạo liên kết cho…

- Thân kim loại, chiều cao chân kim: 17mm, lực bấm 130 tờ - Chức năng: kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại nhằm tạo liên kết cho…

- Thân kim loại, chiều cao chân kim: 20mm, lực bấm 160 tờ - Chức năng: kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại nhằm tạo liên kết cho…

- Thân kim loại, chiều cao chân kim: 23mm, lực bấm 190 tờ - Chức năng: kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại nhằm tạo liên kết cho…

- Thân kim loại, chiều cao chân kim: 8mm, lực bấm 40 tờ - Chức năng: kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại nhằm tạo liên kết cho…

- Thân kim loại, chiều cao chân kim: 10mm, lực bấm 60 tờ - Chức năng: kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại nhằm tạo liên kết cho…

- Thân kim loại, chiều cao chân kim: 13mm, lực bấm 90 tờ - Chức năng: kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại nhằm tạo liên kết cho…

- Thân kim loại, chiều cao chân kim: 15mm, lực bấm 110 tờ - Chức năng: kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại nhằm tạo liên kết cho…

- Thân kim loại, chiều cao chân kim: 17mm, lực bấm 130 tờ - Chức năng: kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại nhằm tạo liên kết cho…

- Thân kim loại, chiều cao chân kim: 20mm, lực bấm 160 tờ - Chức năng: kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại nhằm tạo liên kết cho…

- Thân kim loại, chiều cao chân kim: 23mm, lực bấm 190 tờ - Chức năng: kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại nhằm tạo liên kết cho…

- Thân kim loại, chiều cao chân kim: 6mm, lực bấm 20 tờ - Chức năng: kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại nhằm tạo liên kết cho…

- Thân kim loại, chiều cao chân kim: 4mm, lực bấm 10 tờ - Chức năng: kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại nhằm tạo liên kết cho…

- Thân kim loại, chiều cao chân kim: 6mm, lực bấm 20 tờ - Chức năng: kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại nhằm tạo liên kết cho…

- Thân kim loại, chiều cao chân kim: 4mm, lực bấm 10 tờ - Chức năng: kết hợp cùng với máy bấm kim cùng loại nhằm tạo liên kết cho…